Hantering av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna upprätthålla medlemsregister, hantera betalningar samt erbjuda TeamLjungskogs tjänster till dig som medlem. 
Vi har fått dina uppgifter från medlemsformuläret på teamljungskog.se. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Dina uppgifter kommer att sparas lokalt i vårt medlemsregister. De personuppgifter vi behandlar om dig delas enbart med TeamLjungskogs ledarstab. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Inga personuppgifter lämnas till 3:e-part för andra ändamål.
 
Personuppgiftsansvarig är Susanne Ljungskog. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post, susanne@teamljunskog.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
desktop-large
desktop
tablet
phone